รายชื่อโรงเรียนการบริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ชื่อกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก


โรงเรียนหลัก

โรงเรียนขนาดเล็ก
ในกลุ่มฯ

อำเภอ

แบบสอบถาม
1.กลุ่มในเมือง

ร.ร.บ้านป่าเลา 1.บ้านไร่
2.บ้านพลำ
3.บ้านป่าเลา
4.บ้านไร่เหนือ
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/dTuZlz

2.กลุ่มกงม่วงงามนาสาร ร.ร.บ้านอมกง 1.บ้านป่าม่วง
2.บ้านโพธิ์งาม
3.บ้านนา
4.บ้านวังซอง
5.บ้านคลองสาร
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/sWcW3t

3.กลุ่มห้วยใหญ่รวมใจ

ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ 1.บ้านห้วยใหญ่
2.บ้านบุ่งกกเรียง
3.บ้านห้วยแหน
4.บ้านน้ำเดื่อ
5.บ้านน้ำเดื่อใต้

เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/cHEu1Z

4.กลุ่มบ้านโคก ดงมูลเหล็ก  ร.ร.บ้างดงมูลเหล็ก 1.บ้านดงมูลเหล็ก
2.บ้านลำป่าสักมูล
3.บ้านคลองบง
4.บ้านโนนตะแบก
5.บ้านกงกะยาง      6.บ้านน้ำเลา
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/qK7rka

5.กลุ่มบ้านนายม
 
ร.ร.บ้านนายม 1.บ้านหัวนา
2.บ้านถ้ำน้ำบัง
3.บ้านวังขอนมิตรภาพ
ที่137
4.บ้านหนองแหวน
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/OBy1bB

6.กลุ่มชอนไพร

ร.ร.บ้านชอนไพร 1.บ้านชอนไพร
2.บ้านคลองขุด
3.บ้านวังจาน
4.บ้านทุ่งแค
5.บ้านโตกใต้
6.บ้านพนานิคม
7.บ้านคลองสำโรง
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/ZXiDMH

7.กลุ่มวังชมภู

ร.ร.บ้านคลองห้วยนา 1.บ้านคลองห้วยนา
2.บ้านวังทอง
3.บ้านหลุง
4.บ้านซับข่อย
5.บ้านยางหัวลม
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/aN4MqO

8.กลุ่มห้วยยางพัฒนา

ร.ร.บ้านชัยมงคล 1.บ้านชัยมงคล
2.บ้านยางกุด
3.บ้านห้วยนาค
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/f8rnou

9.กลุ่มนาป่า ตาดหมอก

ร.ร.บ้านนาป่า 1.บ้านเฉลียงลับ
2.บ้านนาป่า
3.ตาดหมอกวิทยา
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/gzUa0k

10.กลุ่มห้วยไคร้

ร.ร.บ้านตะเบาะ 1.บ้านบุฉนวน
2.บ้านห้วยไคร้
3.บ้านเขาขาด
4.บ้านทุ่งหินปูน
เมืองเพชรบูรณ์

https://goo.gl/QTpV0h

11.กลุ่มเขานมนาง    ร.ร.อนุบาลชนแดน 1.บ้านโป่งตาเบ้า
2.บ้านห้วยตูม
3.บ้านลาดน้อย
4.บ้านซับเจริญ
5.บ้านหนองแดง
6.บ้านโคกเจริญ
ชนแดน

https://goo.gl/oFLP4p

12.กลุ่มพุทธบาทรวมใจ  ร.ร.บ้านหนองตาด 1.บ้านซับสีทอง
2.บ้านผาทอง
3.บ้านน้ำลัด
4.บ้านกกจั่น
5.บ้านหนองตาด
ชนแดน

https://goo.gl/2MdfO4

13.กลุ่มโคกหนองจอก

ร.ร.บ้านหนองใหญ่ 1.บ้านดงลาน
2.ธาราคีรี
3.สายสมร
4.ลูกจันทร์ปิยะอุย
5.บ้านโคกหนองจอก
ชนแดน

https://goo.gl/GTLUuP

14.กลุ่มตะกุดไรพัฒนา

ร.ร.โป่งนกแก้ว 1.บ้านเขาสัก
2.บ้านโป่งนกแก้ว
3.บ้านเขาน้อย
4.บ้านเนินสว่าง
ชนแดน

https://goo.gl/6MT1Bd

15.กลุ่มดงขุยใต้

ร.ร.บ้านดงขุยใต้ 1.บ้านหนองระมาน
2.บ้านบุ่งคล้า
3.บ้านวังรวก
ชนแดน

https://goo.gl/fFIczB

16.กลุ่มตะกุดจั่น

ร.ร.บ้านตะกุดจั่น 1.บ้านตะกุดจั่น
2.บ้านกุฏิพระ
3.บ้านโคกสูง
4.บ้านวังปลาช่อน
5.บ้านเขาบ่อทอง
6.บ้านดงแขวน
7.บ้านตะกุดเป้า
ชนแดน

https://goo.gl/5RZKmN

17.กลุ่มศาลาลาย

ร.ร.บ้านศาลาลาย 1.บ้านศาลาลาย
2.บ้านซับขลุง
ชนแดน https://goo.gl/PcgxPa
18.กลุ่มวังหินพัฒนา

ร.ร.บ้านวังหิน 1.บ้านวังหินซอง
2.บ้านวังพลับ
3.บ้านใหม่วังตะเคียน
4.บ้านวังใหญ่
วังโป่ง

https://goo.gl/4zARVO

19. กลุ่มกล้วยสำราญ    รร.บ้านกล้วย 1.บ้านกล้วย
2.บ้านโคกสำราญ
ชนแดน https://goo.gl/QyT48m
20.กลุ่มเหมืองทอง

ร.ร.บ้านดงหลง 1.บ้านวังขอน
2.บ้านดงหลง
3.บ้านด่านช้าง
วังโป่ง

https://goo.gl/KixGhA

21.กลุ่มอนุบาลวังโป่ง

ร.ร.อนุบาลวังโป่ง

1.บ้านคลองน้ำคัน
2.บ้านดงลึก
3.บ้านทางข้าม
4.บ้านไร่ฝาย
5.บ้านเชิงชาย

วังโป่ง

https://goo.gl/btG1DA

ฮิต: 1348

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th