รายงานข้อมูลเว็บไซต์ โปรแกรมที่ใช้ในการรายงานผล 
หรือการจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

กลุ่มนโยบายและแผน
 1. Data Management Center  ระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 2. Building  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 3. Education Management Information system  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 4. My Office (Paper less 2559) ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
 5. สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
 6. การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนใสังกัด สพฐ.
 7. Budgeting Report systemระบบบริหารงบประมาณออนไลน์
 8. ระบบติดตามประเมินผล แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 9. ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการและกิจกรรม สพฐ.

10. ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
11. ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (Tracking Project Action Plan System) 
12. ระบบรายงานผลการบูรณาการตัวชี้วัด 5 ด้าน ด้วยระบบออนไลน์  (DONUT)
13. ระบบรายงานผลการบริหารด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จ

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 
1. ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

กลุ่มอำนวยการ 
 1. My Office (Paper less 2559) ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
 2. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
 3. 
KPI Report System : KRS คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 4. 
SMART OBEC ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.
 5. 
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การOrganization Development Survey
 6. 
E-Document  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 8. การอยู่เวรยามของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.พช.เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 1. ระบบรายงานประจำปี การบริหารงาบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 2. โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 1. โปรแกรมติดตามงบประมาณของสำนักคลังและสินทรัพย์
 2. e-pension
 3. e-GP
 4. GFMIS
 5. e-Money
 6. Budgeting Report systemระบบบริหารงบประมาณออนไลน์ 
 7. e-MES

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 1. โปรแกรมอาหารกลางวัน
 2. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนออนไลน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมิณผลการจัดการศึกษา
 1. โรงเรียนในฝัน
 2. โปรแกรมรายงานผลการเรียนออนไลน์ Schoolmis
 3. ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม
 
4. โรงเรียนสุจริต ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน
 5. โปรแกรมฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A
 6. ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน จัดสอบ (NT) ประจำปีการศึกษา
 8. ระบบเชื่อมโยงข้อมูล สพฐ.
 9. ประเมินออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
10. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
11. การประเมินตนเองตามอัต-ลักษณ์ 29 ประการ
12. ระบบรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์

ฮิต: 2543

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th