Space Race D2L Course Tile

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
                     เมื่อวันจัน์ทร์ที่ 13 กันยายน 2564  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                  การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนับสนุน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนบ้านท่าพล) ในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 8 จุดเน้น ได้แก่ 1) ความปลอดภัย  2) ระบบประกันคุณภาพ  3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ  4) การพัฒนาครู  5) การเรียนการสอน    6) การวัดและประเมินผล  7) การนิเทศ กำกับ ติดตาม  และ 8) Big  Data
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้กำหนดการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนบ้านท่าพล) ตามแนวทางการขับเคลื่อน 8 จุดเน้น ดังกล่าว ได้แก่  การประชุมวางแผนฯ พร้อมนำเสนอแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ  ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  และ การประชุมเพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ต่อคณะ ก.ต.ป.น.ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://web.facebook.com/media/set/?set=oa.254443040016509&type=3
 
ฮิต: 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน