สพป.พช.1 จัดการประชุมคณะกรรมการขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2

4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ณ ห้องประชุม aoc สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การประชุมในครั้งนี้ มีนายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ และจากโรงเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ให้กับโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ตามประกาศ สพฐ.โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและส่งถึง สพฐ.ภายในเวลาที่กำหนดทางระบบออนไลน์ และส่งเอกสารจริงภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยได้กำหนดแนวทางในการของบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองความจำเป็น เพื่อประกอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางที่ สพฐ.กำหนด จนแล้วเสร็จ และจะได้ดำเนินการรายงานต่อ สพฐ.ต่อไป ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2643365509043128&type=3 

ฮิต: 85

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th