ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดา และเสี่ยงทายทิศ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564
เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564) พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้่งในประจำการและนอกประจำการ (ข้าราชการบำนาญ) นำโดยนายสมชาย เผือกตระกูลชัย และนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ข้าราชการบำนาญ ร่วมกันประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงเทพยดา และเสียงทายทิศการดำน้ำ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2546 ณ วัดไตรภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
การประกอบพิธีพราหมณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่วัดไตรภูมิ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง โดยก่อนเริ่มพิธีได้มีการบันทึกภาพร่วมกันกับคณะพราหมณ์ ทั้งนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ และคณะก็ได้ร่วมบันทึกภาพกับคณะด้วย
อนึ่ง คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ประกอบพิธีพราหมณ์ บวงสรวงเทพยดา และเสียงทายทิศ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ มาเป็นประจำทุกปี เป็นเวลาหลายปีสืบเนื่องกันมา
ภายหลังจากการประกอบพิธีต่อจากพิธีสงฆ์แล้ว ได้มีการประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงเทพยดา ขอให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ตามด้วยการเสี่ยงทายทิศที่จะมีการอุ้มพระดำน้ำ ทั้งก่อนและหลังตามลำดับ จำนวน 6 ทิศด้วยกัน
สำหรับคณะพราหมณ์จะได้ร่วมประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ อีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณท่าน้ำ หน้าวัดโบสถ์ชนะมาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อันเป็นสถานที่ในตำนานที่กล่าวว่า มีการดำผุดดำว่ายในช่วงเวลานี้ของปีเป็นประจำ เป็นผลให้เกิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำ โดยคณะของเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ในเวลาต่อมา
อนึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ , ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ,หัวหน้าส่วนราชการ ,และประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน COVID -19 ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเคร่งครัด
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสืบทอดและรักษาประเพณีอันสำคัญ ซึ่งถือเป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีทั้งพิธีทางสงฆ์และพิธีทางพราหมณ์ และมีการเสี่ยงทายทิศที่จะประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันรุ่งขึ้น
สำหรับการเสี่ยงทายทิศ เพื่อการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนั้น มีการเสี่ยงทาย 6 ครั้ง โดยทิศในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ผลการเสี่ยงทายปรากฏดังนี้
เสี่ยงทายครั้งที่ 1 ทิศใต้ , ครั้งที่ 2 ทิศใต้,ครั้งที่ 3 ทิศเหนือ, ครั้งที่ 4 ทิศเหนือ,ครั้งที่ 5 ทิศใต้, และครั้งที่ 6 ทิศเหนือ โดยคำอธิฐานของทั้ง 6 ครั้ง จะแตกต่างกันไป ซึ่งคำอธิฐานในการดำน้ำทั้ง 6 ครั้ง ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 มีดังนี้
ครั้งที่ 1 ทิศใต้
ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดลให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ทั่วหน้า ร่วมรักษาความสามัคคี มีความความขยันหมั่นเพียรการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรง ดำรงอยู่ในความเสียสละ และปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมือง นำความเจริญรุ่งเรืองสู่เมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 2 ทิศใต้
ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดลให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา ชาวประชามีศรัทธาเลื่อมใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดี จงบังเกิดมีแก่ชาวเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 3 ทิศเหนือ
ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบัลดาลดลส่งผลให้ การคมนาคม ตลอดจรสาธารณูปโภคทั่วไป มีความเพียบพร้อมทุกแห่งหน ส่งผลให้มีความสุข สะดวกสบายแก่หญิงชาย ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 4 ทิศเหนือ
ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดลส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขาย และการอุตสาหกรรม นำความร่ำรวย เพิ่มพูน มาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 5 ทิศใต้
ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบัลดาลดลให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์ทั้งหลาย ปราศจากอันตราย และภัยธรรมชาติทั้งปวง ลุลวงสู่ความสงบร่มเย็นเป็นทวีคูณ แก่ชาวเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 6 เหนือ
ขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้ดลบันดาลดลให้ฟ้าฝนแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาล เพื่อให้พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยเทอญ
ทั้งนี้ การประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ จะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 หรือวันสารทไทย ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเวลา 09.39 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเจ้าเมือง จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ลงประกอบพิธี ร่วมกับกรมการเมืองฝ่ายวัง เวียง คลัง และนา ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกๆ ปี โดยเชื่อว่า จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากโรคระบาดคุกคาม จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำ อันยิ่งใหญ่ และเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และแสดงถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวเพชรบูรณ์ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ "ประเพณีเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแห่งเพชบุระ"
สำหรับผู้เข้าร่วมประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย เจ้าเมือง คือ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, กรมการเมืองฝ่ายเวียง คือ พลตรี สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36, กรมการเมืองฝ่ายวัง คือ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, กรมการเมืองฝ่ายคลัง นายวันชัย บุญชู ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์, กรมการเมืองฝ่ายนา นายประจวบ นาคเทียน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์, เทวดา ได้แก่ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และ
นายกสิเดช จารุเพ็ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผู้ลั่นฆ้อง คือนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ,ผู้อ่านคำเสี่ยงทาย คือ นายประดิษฐ์ เหมฤดี ข้าราชการบำนาญ (พิธีกร), ผู้อ่านคำอธิษฐาน คือ นายไชยยงค์ ไชยปัน นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้อัญเชิญเทพเทวดา คือ นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ข้าราชการบำนาญ
โดยการประกอบประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 มีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมพิธี ตามมาตรการป้องกัน COVID -19 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียง ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ FM 102.75 MHz และการไลฟ์สดผ่าน facebook page : ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ได้ตลอดการประกอบพิธีทั้งนี้ สามารถติดตามคลิปข่าว
คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และเสี่ยงทายทิศทั้ง 6 ทิศ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรรบูรณ์ ปี 2564 ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/102255391632429/videos/425749178972205/

ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์
https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4507746429271684

ฮิต: 208

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน