LINE ALBUM จดทำแผนการขบเคลอนรร.คณภาพ 220110 27ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
พร้อมด้วยนางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายบวร บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมประกายทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4832192176827106/

ฮิต: 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน