12 1

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร
นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย เพื่อนำสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
และส่งผลต่อผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุม ประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4838513212861669/

ฮิต: 11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน