12 2

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อพิจารณารายละเอียด
หลักเกณฑ์การประเมินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามกรอบการประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา และส่งต่อสถานเพื่อดำเนินการตามจุดเน้นที่กำหนดต่อไป เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4838539752859015/

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน