12 3

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการสนับสนุน และช่วยเหลือภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีชมพู
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความต้องการจำเป็นตามหลักเกณฑ์
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย
นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายสุกิจ เมฆประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจัดส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4838554502857540/

ฮิต: 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน