เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับการประชุมในวันนี้มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2562 มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การติดตามดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีเรื่องพิจารณาได้แก่ การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการ สัดส่วนการรับนักเรียน ของเขตพื้นที่บริการ จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรื่องแนวทางการรณรงค์ให้เด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม เป็นต้น ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2794505653929112&type=3 ·

ฮิต: 23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th