QandAQandA3QandA2

                  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป. รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                  การประชุมดังกล่าว เพื่อให้การรายงานข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ KRS ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง จึงกำหนดให้ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังร่วมกันในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
                ทั้งนี้ ในส่วนกลางได้มีคณะวิทยากรจาก สพฐ.ร่วมประชุมชี้แจงหลายท่าน โดยมีเอกสารประกอบการประชุมตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สามารถติดตามการประชุมย้อนหลัง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/719521705516962/

                และติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3151723948207279/ ·

ฮิต: 30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th