QandAQandA3QandA2

           สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.... เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5/2563 หลังจากการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

            อนึ่ง การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตาม เร่งรัด ปรับเปลี่ยน เรื่องของโครงการ กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เพื่อสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามนโยบาย แนวทาง และข้อสั่งการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน และจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดทั้งหน่วยงานของทางราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค (ภาพโดยคุณวัชรินทร์ ชัยนอก) เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3168712083175132&type=3 ·

ฮิต: 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th