QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดิอนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในส่วนของการประชุมด้วยตนเอง และการประชุมทางไกล ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOOM
ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOOM ด้วย     สำหรับการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรางานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
โดยระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 เรื่องปัญหาความสงบเรียบร้อยที่สำคัญในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทั้ง 11 อำเภอ เรื่องที่ 2 เรื่องเตือนโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 3 รายงานสถานการณ์น้ำ โดยสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 4 ความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 5 รายงานแรงงานต่างด้าว โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 6 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 7 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 8 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่องที่ 9 และเรื่องที่ 10 รายงานสถิติเกี่ยวกับผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือนจำอำเภอหล่มสัก เรื่องที่ 11 เรื่องรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องที่ 12 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและสาเหตุของการเกิดคดีในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อหามาตรการและแนวทางแก้ไข โดยตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรื่องที่ 13 เรื่อง การรายงานข้อมูลสถานภาพการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดนสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3264889540224052/ ·

ฮิต: 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน