QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
อนึ่ง การพัฒนาในวันนี้นับเป็นแรกจาก 15 วัน ของการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า หากจะแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถจนผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อน จึงจะทำการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้
ทั้งนี้ สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) เป็นแกนหลักในการดำเนินการพัฒนาฯ และ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกฯ จำนวน 58 คน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันแรกของการพัฒนา (พัฒนา 15 วัน ระหว่าง 4-19 กันยายน 2563) โดยมีการกำหนดสถานที่ เนื้อหาวิชา วิทยากรผู้ให้การอบรม คณะวิทยากรพี่เลี้ยง และคณะกรรมการประสานงาน ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ถึงเวลาประมาณ 21.00 น. และตั้งแต่วันที่สองของการอบรมเป็นต้นไป จะเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 05.30 น.- 21.00 น.
สำหรับการอบรมในวันนี้ ในช่วงเช้าเป็นการรายงานตัวและปฐมนิเทศและทดสอบก่อนการพัฒนา พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่วนช่วงบ่ายเป็นการบรรยายประกอบการทำกิจกรรมในหัวข้อชื่อ การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยนายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และในช่วงสุดท้ายของวันนี้เป็นการบรรยายประกอบการใช้สื่อต่าง ๆ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี โดย นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3381675795212092/

 
ฮิต: 23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน