QandAQandA3QandA2

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

อนึ่ง การขับเคลื่อนครั้งนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการ ถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมี ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม 160 คน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3449722698407401/

ฮิต: 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน