QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

            คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมอำนวยความสะดวกวันที่สี่

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
              สำหรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาให้บริการในวันนี้ มีทั้งหมด 13 คน และให้บริการในช่วงเวลา 07.30 น.ถึง 08.30 น. กับช่วงเวลา 12.00 น.ถึง 13.00 น.

             สำหรับการดำเนินงานในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการฯ ในวันนี้ นับเป็นวันที่ 4 ของการปฏิบัติงาน และในโอกาสนี้ได้มีการเร่งปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้พร้อมรับการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์ต่อไป
             อนึ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีกำหนดการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นี้ ทั้งนี้ จะได้เชิญประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมในพิธีเปิดต่อไป
สำหรับเวรประจำวันพฤหัสบดี ประกอบด้วย 1) นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ นักวิเศราะห์นโยบายแลแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 2) นางรัศมี สุวาชาติ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 3) นางวันทนา บุญนิล เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน 4) นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5) นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 6) นางนิสา คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 7) นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 8) นางเสาวนีย์ บุตรศิริ นักจิตวิทยา   9) นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10) นายดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 11) นายสำเริง วงญาติ ช่างไฟฟ้า 4 12) นายพิเชฐ เสน่ห์ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และ 13) นายอติศร โคิ้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โดยมีนายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ตรวจเวร
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3723926820986986/

ฮิต: 22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน