15 -17 มิ.ย.62 สพป.พช.1 อบรมทางไกล ครูสะเต็มศึกษา ปฐมวัย

11

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลกับ สพฐ.และ สสวท. ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การอบรมดังกล่าวมีคณะครูปฐมวัย เข้ารับการอบรม จำนวน 105 คน และมีคณะผู้บริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการเป็นพี่เลี้ยง จำนวน 15 คน โดยมีนางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และร่วมอำนวยความสะดวก สำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ พุทธบุตร นายประสาท คล้ายกัน นางสาวอัจฉรา คำมาตร นางสาวยุวดี กูลเงิน นายปราโมช สนธยามาลย์ นางอารีย์ เพียราช นายสงบ นามไพร นางนงค์ลักษณ์ แสวงสุข นางสาวมยุรี วิมลโสภณกิตติ นางสาวขนิษฐา นวนทอง นายบัวศรี แก้วเข้ม นางสาวพราวดี พงษ์สิทธิศักดิ์ นางสาวพรพิศ ทองใบ นายสุวรรณ์ ฟักผล และนางสาวทิพย์วรรณ คำเหลา ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

ฮิต: 162

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th