QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ A.O.C. โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
หลังจากเปิดประชุมแล้ว ได้แจ้งเรื่องที่ สพฐ.มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่ง/สายงาน ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดรางวัลหน่วยงานรัฐผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจําปี 2563 โดยดำเนินการตามนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอระดับภาคและระดับชาติ ผ่านการประเมินเอกสารและคลิปวีดีโอ และได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกในระดับภาคเหนือ
โดยการประเมินเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดและปฏิทินการดำเนินงานโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ไปให้โรงเรียนเสนอรายชื่อทุกประเภทที่มีการประกวดไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเมินและคัดเลือก ทั้งนี้ มีผู้เสนอรายชื่อขอรับการประเมินและคัดเลือก ดังนี้ ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม จำนวน 3 คน แบ่งเป็นด้านวิชาการ 1 คน ด้านบริหารจัดการ 1 คน และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 1 คน ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมจำนวน 10 คน แบ่งเป็น ด้านวิชาการ 4 คน ด้านบริหารจัดการ 3 คน และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 3 คน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม จำนวน 3 คน แบ่งเป็น ด้านวิชาการ จำนวน 2 คน ด้านบริหารจัดการ จำนวน 1 คน และประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 7 โรงเรียน แบ่งเป็น ด้านวิชาการ จำนวน 2 โรงเรียน ด้านบริหารจัดการ จำนวน 3 โรงเรียน และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 โรงเรียน
จากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีคุณภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
สำหรับผลการพิจารณาจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ติดตามประมวลภาพส่วนได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3959636060749393
ฮิต: 15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน