สพป.พช.1 จัดประชุมการใช้โปรแกรมฯ ระดับสถานศึกษา

DSC06255

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจบุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบออฟไลน์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ด้วยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร) เสนอโดยทุกหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชน ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ขยายผลสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีกลุ่มผู้รับบริการหลัก คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ที่ติดต่อขอรับบริการในสถานศึกษา สพฐ.ได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (application form) ระบบออฟไลน์ สำหรับอ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามคู่มือสำหรับประชาชน รองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการยกระดับบริการภาครัฐให้กับประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามระบบราชการ 4.0 ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับ มีความพึงพอใจสูงสุดเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ฮิต: 71

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th