QandAQandA3QandA2

การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม

68516108 363790044535158 4921044339435503616 n

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การประชุมเพื่อพิจารณาดังกล่าวสืบเนื่องจาก สพฐ.กำหนดให้พิจารณาเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์(เพิ่มเติม) ตามกรอบรายการและจำนวนที่กำหนด โดยให้ใช้แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และแบบฟอร์มตามคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษก็ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สำหรับค่าครุภัณฑ์มีหลายรายการ อาทิ ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้อนุบาลแบบนั่ง 6 คน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนก่อนประถม เป็นต้น ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

{gallery}1508622{\gallery}

ฮิต: 131

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน