QandAQandA3QandA2

สพป.พช.1 จัดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มงานต่าง ๆ แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และในช่วงบ่ายได้มีการประชุมต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถานศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการมอบป้ายรับรองโรงเรียน อ.ย.น้อย รดับดีเยี่ยมให้แก่ ร.ร.บ้านคลองสาร ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และ ร.ร.บ้านวังศาล จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร ร.ร.ที่ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ "ความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ร.ร.บ้านโตกใต้ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ ร.ร.บ้านตะเบาะ ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง และ ร.ร.บ้านวังชะนาง ลำดับต่อมาเป็นการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร.ร.ทีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRATICES) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.บ้านดงลาน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.บ้านโตกใต้ รองชนนเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.บ้านใหม่วังตะเคียน และรางวัลชมเชย ได้แก่ ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ ร.ร.บ้านกกจั่น และ ร.ร.บ้านหัวนา และตามด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ยังไม่ได้รับทางที่ระลึกที่มอบให้ในช่วงก่อนหน้านี้ ได้แก่ นายอิทธิพงษ์ สานุสุข ร.ร.บ้านป่าม่วง นายแล จันโชติ ร.ร.บ้านป่าบง และนายทรงวุฒิ พลมาตย์ ร.ร.บ้านวงัใหญ่ สำหรับการประชุมได้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2503301599716187&type=3

1

 

ฮิต: 129

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน