คณะบุคลากรจาก 3 หน่วยงาน ร่วมปฏิบัติภารกิจพัฒนางานการศึกษา ด้านการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1เสร็จสิ้นเบื้องต้นแล้ว
                 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ร่วมกันประสานสัมพันธ์ในการจัดการปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ ด้วยเครื่องจักร และแรงงานจากบุคคล ในพื้นที่ที่ทำการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จนแล้วเสร็จในเบื้องต้น และได้มีการขนย้ายเครื่องจักรไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่แห่งใหม่แล้ว
                 การร่วมกันพัฒนางานการศึกษา ด้วยการปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์ด้วยดี จากบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย โดยการเห็นชอบของผู้นำทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และนายบรรเจิดกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4184790481567282

ฮิต: 50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน