ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครุผู้สอนชาวไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครุผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565