บริการ กลุ่มนโยบายและแผน

1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ
        -แบบคำขอก่อสร้างอาคารเรียน
        -แบบคำขอก่อสร้างบ้านพักครู
        -แบบคำขอก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
        -แบบคำขอก่อสร้างรั้ว ถนน ถังน้ำ สิ่งก่อสร้างอื่น
        -แบบคำขอก่อสร้างสนามกีฬา
        -แบบคำขอก่อสร้างส้วม
        -แบบคำขอก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน
        –แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4/ปร.5/ปร.6)
        -แบบคำขอตั้งครุภัณฑ์โรงเรียน   

2. แบบคำของบประมาณประจำปี
        -แบบคุมงานก่อสร้าง ตรวจการจ้าง
        -แบบของบค่าไฟฟ้าประปา
        -แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4/ปร.5/ปร.6)

3. งานนโยบายและแผน
     3.1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
        -แบบฟอร์มการเสนอโครงการของ สพป. >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -แบบฟอร์มรายงานผลบการดำเนินงานโครงการของ สพป. >>(Word)<< >>(PDF)<<
     3.2 สถานศึกษา
        -ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
         ประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
         ประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
         ประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<