บริการแบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. แบบขอยกเลิกวันลา
2. แบบพิมพ์สแกนไม่ได้และไปราชการก่อนสแกน
3. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
4. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
– แบบคำขอ
– หลักฐาน