นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

วิสัยทัศน์ ปี 2565

      ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรมาตรฐาน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่านิยม

บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรค์สร้างคุณภาพ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ และผู้เรียนมีความปลอดภัย

2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล

จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. การอ่านออก – เขียนได้

2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4. การดูแลช่วยเหลือกนักเรียนและความปลอดภัย

5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7. การนิเทศการศึกษา

8. การสร้างและใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก