บริการแบบฟอร์ม กลุ่มอำนวยการ

1. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
– แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf       
– แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.word

2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ.pdf
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ.pdf
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนลูกจ้างประจำ.pdf
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานราชการ.pdf
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว.pdf
– ขอหนังสือรับรองความประพฤติ (ซื้ออาวุธปืน).word
– ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน.word
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ.word
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว.word
– ขอหนังสือรับรองความประพฤติ.word
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนลูกจ้างประจำ.word
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ.word
– ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานราชการ.wordฃ

3. การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์กู้เงินธนาคารต่างๆ
– ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ธนาคารกรุงไทย.pdf
– ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ธนาคารออมสิน.pdf
– ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ธนาคารอาคารสังเคราะห์.pdf
– ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ธนาคารกรุงไทย.word
– ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ธนาคารออมสิน.word
– ขอหนังสือผ่านสิทธิ์การกู้ธนาคารอาคารสังเคราะห์.word

3. แบบฟอร์มต่างๆ
– แบบติดตาม ปค.5 , แบบปค.5 , ประเมินองค์ประกอบควมคุมภายใน

    ขั้นตอนการให้บริการ
– ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาที่ใช้ในการบริการ