ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(ศถร.สพท.) (OBEC Learning Loss Center : LLC)

วันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (ศถร.สพท.) (OBEC Learning Loss Center : LLC) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting นำโดย ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,นายภพเดชา  บุญศรี ,ดร.ขนิษฐา  ม่วงศรีจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ณ  ห้องประชุมประกายทอง ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook