ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1