ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ภาค ก และภาค ข) เพื่อรับการสัมภาษณ์ (ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป