OIT สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลลออ เงินเมย ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายมนตรี ช่วยพยุง ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล
นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล
นางนิสา คำพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล
นางพิมพ์ดาว นุ่มเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกชัย กองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสายน้ำ จูแสน นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางไมตรี สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางวารุณี ผลบุญ นักวิชาการพัสดุ
นางพัชรินทร์ เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา ทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชวาลา พรหมมา เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฆิมลวัลย์ ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิเวศน์ ศรีสำอางค์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพรพิมล วิทยาเขตปภา
นางสาวพรพิมล น้อยมี
กลุ่มอำนวยการ
นายวลี มีภู่ นักจัดการงานทั่วไป
นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์
นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป
นางวันทนา บุญนิล เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรชัย รักงาม
นายพรเทพ บุญสวน
นางสาวกนกพรรณ ตันติบูล
นางรัตนา แก้วบาง
นายสมัคร กิจพินิจ
นายพรศักดิ์ ศรีเมือง
นายเอนก ศิลกุล
นางฐิติวรดา มงคล
นายปรีชา เกตุแฟง
นายผจญชาย เทพชัย
นางสาวสุภาพร มั่งมี
นางมนัสวี เพชรขุนทด
นายสำเริง วงญาติ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์
นายพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
นายบำรุง จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์
นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์
นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์
นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์
นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์
นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล ศึกษานิเทศก์
นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์
นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์
นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์
นางนิลยา ทองศรี
นางสาววันทนา ฤทธิ์เม้า
ว่าที่ ร.ต.เข็มพร แก้วสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัศมี สุวาชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางอรุณศรี ศรีเมือง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวจิรันธนิน มะโนทน นัก
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางทัศนา จันทร์ลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุพงศ์ พละสาร
นายอดิศร โค้วประเสริฐ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอารีย์ คำมาตร
นางยุพา ตาลสุก
นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
นางสาวปวีณา กาญจนสุขเมฆิน
นางบัวผัน มีทอง
นายเอนก บุญสิงห์
นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า

บริการของเรา


OIT

สถิติการใช้งาน
Visitor Statistics
» 1 Online
» 5 วันนี้
» 1 เมื่อวาน
» 6 สัปดาห์
» 5 เดือน
» 1705 ปี
» 17118 รวม
ล่าสุด: 11830 (13.08.2021)
ส่งข้อความ

- ติดต่อสอบถาม
- สมเชย
- ข้อเสนอแนะ
- ร้องเรียน
- เบาะแสการทุจริต

Cloud System

Vestibulum tincidunt enim in pharetra malesuada. Duis semper magna metus electram accommodare.


Your message has been sent. Thank you!
Main Office
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
Email
admin@phetchabun1.go.th
We're on social networks
สถิติ สอบถาม/ร้องเรียน
Q&A ถาม-ตอบ อ่าน 27 ทั้งหมด 34
ชมเชย อ่าน 0 ทั้งหมด 0
เสนอแนะ อ่าน 0 ทั้งหมด 0
ร้องเรียน อ่าน 0 ทั้งหมด 0
รับฟังความคิดเห็น อ่าน 4 ทั้งหมด 4