KM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

     
  1. KM ภาษาไทย นางนิลยา ทองศรี  
  2. KM การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
  - ถ้ำน้ำบัง model  
  3.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี 2557  
  4.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี 2558  
  5.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศประจำปี 2559