ยกเลิก !! การเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้าน

– ประกาศยกเลิก

– หนังสือแจ้งทุกเขต

– หนังสือแจ้งโรงเรียน

– บันทึกแจ้งเวียน