ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

 • คำแนะนำ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
  – กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล และอีเมล์ (e-mail)
  – สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  – ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ข้อมูลติดต่อ

  126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

  หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086

  หมายเลขโทรสาร 056-737075

  E-Mail : itapbn1@esdc.go.th