นำเสนอแนวทางาการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นำเสนอแนวทางาการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566