ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด