ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคาล ระดับชำนาญการพิศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงนบุคคล)

วันที่ ๒๗ พฤษกาคม ๒๕

Read more