ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคาล ระดับชำนาญการพิศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงนบุคคล)

วันที่ ๒๗ พฤษกาคม ๒๕

Read more

การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 

Read more

ประชุมสัมมนาวิชาการ “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ“ ประจำปี 2565   

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม

Read more