ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืกบุคคล เพื่อจัดจ้างครูผู้สอน ชาวต่างชาติ ชาวไทย โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างครูผู้สอน ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕