OIT สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

o10. แผนปฏิบัติการประจำปี

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.
- กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจา ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
- กำชับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ
- มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
- แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทาน ความช่วยเหลือ
- การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 เรื่อง การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

บริการของเรา


OIT

สถิติการใช้งาน
Visitor Statistics
» 1 Online
» 5 วันนี้
» 1 เมื่อวาน
» 6 สัปดาห์
» 5 เดือน
» 1705 ปี
» 17118 รวม
ล่าสุด: 11830 (13.08.2021)
ส่งข้อความ

- ติดต่อสอบถาม
- สมเชย
- ข้อเสนอแนะ
- ร้องเรียน
- เบาะแสการทุจริต

Cloud System

Vestibulum tincidunt enim in pharetra malesuada. Duis semper magna metus electram accommodare.


Your message has been sent. Thank you!
Main Office
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
Email
admin@phetchabun1.go.th
We're on social networks
สถิติ สอบถาม/ร้องเรียน
Q&A ถาม-ตอบ อ่าน 27 ทั้งหมด 34
ชมเชย อ่าน 0 ทั้งหมด 0
เสนอแนะ อ่าน 0 ทั้งหมด 0
ร้องเรียน อ่าน 0 ทั้งหมด 0
รับฟังความคิดเห็น อ่าน 4 ทั้งหมด 4