TheGrue.org
องค์การแห่งการเรียนรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)
นโบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)

QandAQandA3QandA2 
  Line กลุ่มศูนย์อำนวยความสะดวก
      Groplineservice

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled 1 02

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
              และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
              ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
 
       
(รายละเอียด...(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู
              และบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
              ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (๑๙)
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
               ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณ์ เขต ๑
      เรื่อง ารรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
                ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
                เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
      เรื่อง ประกาศบัญชีรายละเอียดข้าราชการครูฯที่ได้รับการพิจารณาย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
              ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑
      เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
              การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       (รายละเอียด...)

   ((ด่วน))ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่ง
              ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
              ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              ตำแหน่งครู สังกัดสักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปี พ.ศ.2564
       (รายละเอียด...) (1) (2) (3) (4) (5)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
(ายละเอียด...) (1) (2) (3) (4)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง
               รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       (รายละเอียด...)

   ((ด่วน))ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
               ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
               มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๒
               ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
                ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)
                ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...
)     

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน
                ศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
      (รายละเอียด...)
   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
              ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
               ธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑
     
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก (ภาคปฏิบัติ) การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น
               ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ก (ภาคปฏิบัติ) การรับสมัครบุคคล
               เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ในสำนักงานเขตพื้นที่
               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

Untitled 1 06

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพป.พช.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน