TheGrue.org
นโบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)

QandAQandA3QandA2

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled 1 02

   ((ด่วน))ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
               ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
               มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๒
               ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
                ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)
                ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...
)     

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน
                ศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
      (รายละเอียด...)
   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
              ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
               ธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑
     
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก (ภาคปฏิบัติ) การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็น
               ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ก (ภาคปฏิบัติ) การรับสมัครบุคคล
               เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ในสำนักงานเขตพื้นที่
               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการใน
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
               นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
               พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
                พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
                การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
                ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
                 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                 การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

      (รายละเอียด...)

   ประกาศ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
     
เรื่อง
การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงาน
                 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

      (รายละเอียด...) (>>กรอกรายละเอียดข้อสงสัย คลิ๊ก<<)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
               ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
               เพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
     
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถาน
                 ศึกษา

     
(รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
               ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑
      เรื่อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
               คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
               พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
               (งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
              จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปีงบประมาณ
              พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
               เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               เพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
      เรื่อง 
 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงาน
                 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
               ครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
               แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
               ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

Untitled 1 06

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพป.พช.1

 

005 02
  
006_07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน