TheGrue.org
ตารางแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย (คลิ๊ก)

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร1

IMAGE ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมพิธีวันคล้ายวันราชสมภพฯ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... Read More...
จำนวนผู้เข้าชม 47 คน
IMAGE ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สุโขทัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะ ร่วมงานการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีสื่อมวลชน และผู้แทนจาก สพป./สพม.และ สนง.การศึกษาพิเศษ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก... Read More...
จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled 1 02

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
               เด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               เพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
      เรื่อง 
 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงาน
                 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
               ครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
               แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
               ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอน
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
               เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
               บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      
เรื่อง 
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและ
                บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
                แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
                การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)
               ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
      (รายละเอียด...

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
              ทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
              ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
              (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
               ท
างการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
               ขั้นพื้นฐาน
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     เรื่อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
              อื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
              ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
              (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
      (รายละเอียด...)

     ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
             ครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
             แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
             ทางการศึกษาอื่น ตามตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอน
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
              เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
              บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

 

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
              ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ((ด่วน))ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
               เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
               ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)      

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง 
ประชาพิจารณ์ประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
      (รายละเอียด...)

   ((ด่วน)) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
              มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
              ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
              ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง 
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและ
               แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
               อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
               เพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)
 

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
               ครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและ
               แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
               อื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
              เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
              ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ                      และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง                        การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      ( รายละเอียด... )

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑   
    เรื่อง
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและ                     บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง                    เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น                      ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
       ( รายละเอียด... )

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง
 ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครู
              และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุ
              และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
              การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
             เขต ๑
      (รายละเอียด... )

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง  การทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง
 บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
             ทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ( มติคณะกรรมการศึกษาธิการ ในการประชุม
             ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 )
     (รายละเอียด... )

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร
             ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็น
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
             ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
             เขต ๑
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพิ่มเติม
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรฟะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล
             ภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
             การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและ                     บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและ
             แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
             ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                     เพชรบูรณ์ เขต ๑
     (รายละเอียด...)

 

Untitled 1 06

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพป.พช.1

 

005 02
  
006_07

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ไม่พบฟีด

กรมบัญชีกลาง

ไม่พบฟีด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th