Scout

หลักสูตรการอมรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

- คู่มือดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิก...(เอกสาร.pdf)

- พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิก...(.Mp4) 

เพลงบ้านเกิดเมืองนอน 2564 คลิก...(เพลงก่อนเข้าสื่อการฝึกอบรม.Media)  

สื่อการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
     หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
    หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
    หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

หมวด รายวิชาที่ เรื่อง เอกสาร มีเดีย

หมวด1

1.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คลิก คลิก
1.2 การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง คลิก คลิก
1.3 หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
คลิก คลิก
1.4 โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา”  คลิก คลิก
หมวด2 2.1 หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิก คลิก
  2.1.1-2.1.9 บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย คลิก -
2.2 บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  คลิก
คลิก
2.3 การวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา คลิก
คลิก
หมวด3  3.1 การประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิก
คลิก
  3.2 เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  คลิก
คลิก

   

สื่อการฝึกอบรมสำหรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

รายวิชาย่อยที่ 2.1.2 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุข คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.3 การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง คลิก
 รายวิชาย่อยที่ 2.1.4 หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน  คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.5  เกษตทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (ใหม่)  คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.6  ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านการพัฒนา การบริการและช่วยเหลือภัยภิบัติ คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.8  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์ คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฮิต: 6512

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน