TheGrue.org

Space Race D2L Course Tile

ประวัติและการประกอบพระราชพิธี (คลิ๊ก) cr.kapook
ประวัติและความสำคัญ (คลิ๊ก) cr.kapook
นโบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)
การจัดการเรียนรู้ Active Learning สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบฯ ((3R8Cs)) (คลิ๊ก)
โรงเรียนสุจริต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่สนใจ) ((คลิ๊ก))
องค์การแห่งการเรียนรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)

QandANewQandA3QandA2

 E-SERVICE

myoffice65 SASR BRS65

TPS64 smart obecNew E Money

Gis Popho3online NewE Money


   Line กลุ่มศูนย์อำนวยความสะดวก     Line กลุ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       Groplineservice                 Contact line

หลักสูตรการอมรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Scout1

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

MaeKoKa

สื่อออนไลน์

E learning

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled 1 02

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การปะเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
               การสอนของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือ
              ครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพครู
              สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
    ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 1 สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
       
(ราละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาว
               ต่างชาติหรือครุผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพ
               สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย
               เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษ
               ที่ ๒๑ ปีงบประมมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
               เพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการ
              ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงาน
              เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

       
(รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างครูผู้สอน
               ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพ
               ศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
               ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงาน
               เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
              บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนเสริมสร้างป้องกัน
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เข็ม และใบรับรองผล

  การตรวจว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen Test
  Kit) ซึ่งได้รับการตรวจหาเชื้อฯ มาแล้วไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (ควรเริ่มตรวจวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
  ๒๕๖๕ หลังเวลา ๐๙.๓๐ น.) ต่อคณะกรรมการประจำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ประตูทางเข้าสนามสอบแข่งขัน

        >> ประกาศ << 
        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่เป็นผู้สมัครในจังหวัดเพชรบูรณ์
            คณิคศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , วิทยาศาสตร์ทั่วไปเคมี ,
 สังคมศึกษา , พลศึกษา , ดนตรีสากล , นาฏศิลป์ , อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ , 
 ปฐมวัย/การศึกษาประถมวัย/อนุบาลศึกษา , ศิลปะ/ศิลปะศึกษา , คอมพิวเตอร์ , เกษตร/   เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ , ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
 จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว
        ายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่เป็นผู้สมัครจากจังหวัดอื่น
           คณิคศาสตร์ , เคมี , ภาษาไทย , ดนตรีสากล , ภาษาอังกฤษศิลปะ/ศิลปศึกษา ,
 คหกรรม/คหกรมมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป , ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 
 , จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว , ฟิสิกส์ , ภาษาเกาหลี , ชีววิทยาภาษาพม่า
 ภาษาเวียดนาม , สังคมศึกษา , สุขศึกษาและพลศึกษา , สุขศึกษาอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)
 , ทัศนศิลป์ , พลศึกษา , นาฏศิลป์ , เทคโนโลยีทางการศึกษาบรรณารักษ์ , อุตสาหกรรม/
 อุตสาหกรรมศิลป์
, การพยาบาล , คอมพิวเตอร์กายภาพบำบัด , เกษตร/เกษตรกรรม/
 เกษตรศาสตร์
, กิจกรรมบำบัด , จิตวิทยาคลินิกปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ,
 ภาษาญี่ปุ่น , ธุรกิจ(การเงิน/การบัญชี)แพทย์แผนไทย , ดนตรี/ดนตรีศึกษา , ดนตรีไทย ,
 การเงิน/การบัญชี  

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
             ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
             (รายละเอียด...)  
   ประกาศ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษา
               อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
        (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
        (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
               แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร ๓๘ ค.(2)
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
        (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                ประจำปี พ.ศ.2565
        (รายละเอียด...(1) (2)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ระกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่งตั้ง
               ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงาน
               เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
        (รายละเอียด...)

   ปรกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
               (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
       (รายละเอียด...)
Untitled 1 06

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพป.พช.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน