บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มนโยบายและแผน

    1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ
        -แบบคำขอก่อสร้างอาคารเรียน
        -แบบคำขอก่อสร้างบ้านพักครู
        -แบบคำขอก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
        -แบบคำขอก่อสร้างรั้ว ถนน ถังน้ำ สิ่งก่อสร้างอื่น
        -แบบคำขอก่อสร้างสนามกีฬา
        -แบบคำขอก่อสร้างส้วม
        -แบบคำขอก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน
        -แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4/ปร.5/ปร.6)
        -แบบคำขอตั้งครุภัณฑ์โรงเรียน
    2. แบบคำของบประมาณประจำปี
        -แบบคุมงานก่อสร้าง ตรวจการจ้าง
        -แบบของบค่าไฟฟ้าประปา
        -แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4/ปร.5/ปร.6)
    3. งานนโยบายและแผน
     3.1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
        -แบบฟอร์มการเสนอโครงการของ สพป.
         >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -แบบฟอร์มรายงานผลบการดำเนินงานโครงการของ สพป. 
         >>(Word)<< >>(PDF)<<
     3.2 สถานศึกษา
        -ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
         >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
         ประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
         ประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<
        -แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
         ประจำปีของสถานศึกษา >>(Word)<< >>(PDF)<<
            
 
 
ฮิต: 9558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน