รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้ดูแล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ รหัส smis กลุ่มโรงเรียน
    กลุ่มโรงเรียนในเมือง
     1        67010044     เมืองเพชรบูรณ์
2 67010045   บ้านสะเดียง
3 67010048   อนุบาลเพชรบูรณ์
4 67010060   บ้านป่าแดง
5 67010062   บ้านป่าเลา
    กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
6 67010016   บ้านอมกง
7 67010017   บ้านโพธิ์งาม
8 67010020   บ้านท่าพล
9 67010022   บ้านดง
10 67010023   บ้านโพธิ์ทอง
11 67010028   บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
    กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
12 67010005   บ้านดงมูลเหล็ก
13 67010006   บ้านโนนสะอาด
14 67010008   บ้านคลองบง
15 67010009   บ้านโนนตะแบก
16 67010010   บ้านท่ากกตาล
17 67010049   บ้านน้ำเลา
18 67010050   บ้านห้วยผักไล
19 67010051   บ้านโคก
20 67010053   บ้านกงกะยาง
    กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
21 67010085   บ้านห้วยใหญ่
22 67010086   บ้านสะแกงาม
23 67010087   บ้านน้ำเดื่อ
24 67010088   บ้านโป่งหว้า
25 67010089   บ้านห้วยแหน
26 67010090   บ้านน้ำเดื่อใต้
    กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
27 67010011   บ้านวังโค้ง
28 67010012   บ้านป่าบง
29 67010013   บ้านตะเบาะ
30 67010014   บ้านห้วยไคร้
31 67010015   บ้านเขาขาด
32 67010030   บ้านเฉลียงลับ
33 67010031   บ้านปากน้ำ
34 67010032   บ้านบง
35 67010034   บ้านกกไทร
36 67010035   บ้านนาป่า
37 67010036   ตาดหมอกวิทยา
38 67010041   บ้านบุฉนวน
39 67010042   ชุมชนบ้านน้ำร้อน
40 67010043   บ้านทุ่งหินปูน
    กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
41 67010001   บ้านชอนไพร
42 67010002   บ้านคลองสำโรง
43 67010004   บ้านสักแห้ง
44 67010037   บ้านนายม
45 67010038   บ้านขมวด
46 67010039   บ้านหัวนา
47 67010040   บ้านถ้ำน้ำบัง
48 67010055   บ้านวังจาน
49 67010056   บ้านโตก
50 67010057   บ้านโตกใต้
51 67010058   บ้านพี้
52 67010059   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
    กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง
53 67010063   บ้านยางลาด
54 67010064   บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
55 67010065   บ้านยางกุด
56 67010067   บ้านระวิง
57 67010079   บ้านชัยมงคล
58 67010080   บ้านห้วยสะแก
59 67010081   บ้านห้วยนาค
60 67010083   บ้านเนินสง่า
    กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
61 67010068   บ้านยางหัวลม
62 67010069   บ้าน กม.2
63 67010070   บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
64 67010071   บ้านสามแยกวังชมภู
65 67010072   บ้านคลองห้วยนา
66 67010073   บ้านวังทอง
67 67010074   บ้านซับข่อย
    กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
68 67010093   บ้านโป่งตาเบ้า
69 67010094   อนุบาลชนแดน
70 67010095   คลองห้วยนาพัฒนาการ
71 67010096   บ้านโคกเจริญ
72 67010098   บ้านซับเจริญ
73 67010099   บ้านทรัพย์พุทรา
74 67010130   บ้านห้วยงาช้าง
75 67010131   บ้านห้วยตูม
76 67010133   บ้านลาดน้อย
77 67010135   บ้านน้ำลัด
78 67010136   บ้านกกจั่น
79 67010138   บ้านผาทอง
    กลุ่มโรงเรียนลาดแค
80 67010140   บ้านลาดแค
81 67010141   บ้านโคกยาว
82 67010143   ธาราคีรี
83 67010144   บ้านโคกหนองจอก
84 67010145   ลูกจันทน์ปิยะอุย
85 67010146   บ้านหนองใหญ่
86 67010147   บ้านถ้ำแก้ว
87 67010148   บ้านดงลาน
88 67010149   สายสมร
    กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
89 67010150   บ้านคลองปลาหมอ
90 67010151   บ้านซับขลุง
91 67010091   บ้านศาลาลาย
92 67010116   บ้านท่าข้าม
93 67010117   บ้านกุฏิพระ
94 67010121   บ้านตะกุดจั่น
95 67010122   บ้านตะกุดเป้า
96 67010123   บ้านวังปลาช่อน
    กลุ่มโรงเรียนดงขุย
97 67010102   บ้านดงขุย
98 67010103   บ้านหนองระมาน
99 67010104   บ้านบุ่งคล้า
100 67010105   บ้านดงขุยใต้
101 67010107   บ้าน กม.28
102 67010111   บ้านเขาสัก
103 67010113   บ้านเขาน้อย
104 67010114   บ้านโป่งนกแก้ว
105 67010115   บ้านหนองกลอย
106 67010124   บ้านกล้วย
107 67010125   บ้านเขาชะโงก
108 67010127   บ้านวังรวก
109 67010128   บ้านเขาคณฑา
    กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
110 67010153   บ้านคลองน้ำคัน
111 67010154   บ้านซับเปิบ
112 67010161   อนุบาลวังโป่ง
113 67010162   บ้านไร่ฝาย
114 67010163   บ้านโนนตูม
115 67010164   บ้านทางข้าม
116 67010165   บ้านวังแช่กลอย
117 67010166   บ้านวังศาล
118 67010167   บ้านดงลึก
    กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
119 67010156   ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
120 67010158   บ้านวังชะนาง
121 67010168   บ้านวังหิน
122 67010169   บ้านใหม่วังตะเคียน
123 67010172   น้ำอ้อมประชาสรรค์
124 67010173   บ้านวังหินซอง

 

 

ฮิต: 46862

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน