บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
    1. แบบขอยกเลิกวันลา
    2. แบบพิมพ์สแกนไม่ได้และไปราชการก่อนสแกน
    3. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
    4. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
        - แบบคำขอ
        - หลักฐาน
        
 
 
ฮิต: 9579

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน