QandAQandA3QandA2


 รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้ดูแล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ รหัส smis กลุ่มโรงเรียน
    กลุ่มโรงเรียนในเมือง
     1        67010044     เมืองเพชรบูรณ์
2 67010045   บ้านสะเดียง
3 67010048   อนุบาลเพชรบูรณ์
4 67010060   บ้านป่าแดง
5 67010061   บ้านพลำ
6 67010062   บ้านป่าเลา
7 67010076   บ้านไร่เหนือ
8 67010077   บ้านไร่
    กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว
9 67010016   บ้านอมกง
10 67010017   บ้านโพธิ์งาม
11 67010018   บ้านป่าม่วง
12 67010020   บ้านท่าพล
13 67010021   บ้านวังซอง
14 67010022   บ้านดง
15 67010023   บ้านโพธิ์ทอง
16 67010026   บ้านคลองสาร
17 67010028   บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
18 67010029   บ้านนา
    กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก
19 67010005   บ้านดงมูลเหล็ก
20 67010006   บ้านโนนสะอาด
21 67010007   บ้านลำป่าสักมูล
22 67010008   บ้านคลองบง
23 67010009   บ้านโนนตะแบก
24 67010010   บ้านท่ากกตาล
25 67010049   บ้านน้ำเลา
26 67010050   บ้านห้วยผักไล
27 67010051   บ้านโคก
28 67010053   บ้านกงกะยาง
    กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่
29 67010084   บ้านบุ่งกกเรียง
30 67010085   บ้านห้วยใหญ่
31 67010086   บ้านสะแกงาม
32 67010087   บ้านน้ำเดื่อ
33 67010088   บ้านโป่งหว้า
34 67010089   บ้านห้วยแหน
35 67010090   บ้านน้ำเดื่อใต้
    กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก
36 67010011   บ้านวังโค้ง
37 67010012   บ้านป่าบง
38 67010013   บ้านตะเบาะ
39 67010014   บ้านห้วยไคร้
40 67010015   บ้านเขาขาด
41 67010030   บ้านเฉลียงลับ
42 67010031   บ้านปากน้ำ
43 67010032   บ้านบง
44 67010034   บ้านกกไทร
45 67010035   บ้านนาป่า
46 67010036   ตาดหมอกวิทยา
47 67010041   บ้านบุฉนวน
48 67010042   ชุมชนบ้านน้ำร้อน
49 67010043   บ้านทุ่งหินปูน
    กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร
50 67010001   บ้านชอนไพร
51 67010002   บ้านคลองสำโรง
52 67010003   บ้านคลองขุด
53 67010004   บ้านสักแห้ง
54 67010037   บ้านนายม
55 67010038   บ้านขมวด
56 67010039   บ้านหัวนา
57 67010040   บ้านถ้ำน้ำบัง
58 67010054   บ้านทุ่งแค
59 67010055   บ้านวังจาน
60 67010056   บ้านโตก
61 67010057   บ้านโตกใต้
62 67010058   บ้านพี้
63 67010059   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)
    กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง
64 67010063   บ้านยางลาด
65 67010064   บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137
66 67010065   บ้านยางกุด
67 67010067   บ้านระวิง
68 67010078   บ้านหนองแหวน
69 67010079   บ้านชัยมงคล
70 67010080   บ้านห้วยสะแก
71 67010081   บ้านห้วยนาค
72 67010083   บ้านเนินสง่า
    กลุ่มโรงเรียนวังชมภู
73 67010068   บ้านยางหัวลม
74 67010069   บ้าน กม.2
75 67010070   บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
76 67010071   บ้านสามแยกวังชมภู
77 67010072   บ้านคลองห้วยนา
78 67010073   บ้านวังทอง
79 67010074   บ้านซับข่อย
80 67010075   บ้านหลุง
    กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน
81 67010092   บ้านหนองแดง
82 67010093   บ้านโป่งตาเบ้า
83 67010094   อนุบาลชนแดน
84 67010095   คลองห้วยนาพัฒนาการ
85 67010096   บ้านโคกเจริญ
86 67010098   บ้านซับเจริญ
87 67010099   บ้านทรัพย์พุทรา
88 67010130   บ้านห้วยงาช้าง
89 67010131   บ้านห้วยตูม
90 67010133   บ้านลาดน้อย
91 67010134   บ้านหนองตาด
92 67010135   บ้านน้ำลัด
93 67010136   บ้านกกจั่น
94 67010138   บ้านผาทอง
95 67010139   บ้านซับสีทอง
    กลุ่มโรงเรียนลาดแค
96 67010140   บ้านลาดแค
97 67010141   บ้านโคกยาว
98 67010143   ธาราคีรี
99 67010144   บ้านโคกหนองจอก
100 67010145   ลูกจันทน์ปิยะอุย
101 67010146   บ้านหนองใหญ่
102 67010147   บ้านถ้ำแก้ว
103 67010148   บ้านดงลาน
104 67010149   สายสมร
    กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
105 67010150   บ้านคลองปลาหมอ
106 67010151   บ้านซับขลุง
107 67010091   บ้านศาลาลาย
108 67010116   บ้านท่าข้าม
109 67010117   บ้านกุฏิพระ
110 67010118   บ้านดงแขวน
111 67010119   บ้านโคกสูง
112 67010120   บ้านเขาบ่อทอง
113 67010121   บ้านตะกุดจั่น
114 67010122   บ้านตะกุดเป้า
115 67010123   บ้านวังปลาช่อน
    กลุ่มโรงเรียนดงขุย
116 67010102   บ้านดงขุย
117 67010103   บ้านหนองระมาน
118 67010104   บ้านบุ่งคล้า
119 67010105   บ้านดงขุยใต้
120 67010107   บ้าน กม.28
121 67010111   บ้านเขาสัก
122 67010112   บ้านเนินสว่าง
123 67010113   บ้านเขาน้อย
124 67010114   บ้านโป่งนกแก้ว
125 67010115   บ้านหนองกลอย
126 67010124   บ้านกล้วย
127 67010125   บ้านเขาชะโงก
128 67010126   บ้านโคกสำราญ
129 67010127   บ้านวังรวก
130 67010128   บ้านเขาคณฑา
    กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง
131 67010153   บ้านคลองน้ำคัน
132 67010154   บ้านซับเปิบ
133 67010155   บ้านเชิงชาย
134 67010161   อนุบาลวังโป่ง
135 67010162   บ้านไร่ฝาย
136 67010163   บ้านโนนตูม
137 67010164   บ้านทางข้าม
138 67010165   บ้านวังแช่กลอย
139 67010166   บ้านวังศาล
140 67010167   บ้านดงลึก
    กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน
141 67010156   ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
142 67010157   บ้านวังขอน
143 67010158   บ้านวังชะนาง
144 67010159   บ้านดงหลง
145 67010160   บ้านด่านช้าง
146 67010168   บ้านวังหิน
147 67010169   บ้านใหม่วังตะเคียน
148 67010170   บ้านวังใหญ่
149 67010171   บ้านวังพลับ
150 67010172   น้ำอ้อมประชาสรรค์
151 67010173   บ้านวังหินซอง
ฮิต: 29588

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน