วิสัยทัศน์ ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง (ป1 ป2 ป3 )
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย  (ป4)
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสม
  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ป5)
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ป6 ป7)

 

เป้าประสงค์

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

 2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่สมดุลตามช่วงวัย

 3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักสูตร

 4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย

 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ฮิต: 3032

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th