นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

  

วิสัยทัศน์ ปี 2564

      ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐาน

 

ค่านิยม : บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ

 

กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

     2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

     3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
          ทางการศึกษา

     5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล

 

จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      1. การอ่านออก - เขียนได้

      2. การทดสอบเขตพื้นที่และระดับชาติ

      3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

      4. การนิเทศการศึกษา

      5. การดูแลช่วยเหลือกนักเรียนและความปลอดภัย

      6. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

      7. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วย PLC และ ID Plan

      8. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ

  

ดาวว์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่
ฮิต: 12780

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน