วิสัยทัศน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

"สร้างโอกาสทางการศึกษา

             เร่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

                                เน้นผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ประเทศไทย ๔.๐"

 

พันธกิจ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

 ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดองค์คามรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ฮิต: 1548

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th