QandAQandA3QandA2

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

  

วิสัยทัศน์ ปี 2563

   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอในระบอบ
      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
     แข่งขัน

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
     ที่ ๒๑

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
     อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
     พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
     ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐

เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
     และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
     มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
     รักษาศีลธรรม

 2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
     ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

 3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
     มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม
     ตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้าง
     ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
     อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้
     และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

 6. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการ
     เชิงบูรณาการ
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
     และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
     ทางการศึกษา

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล

ค่านิยม  : บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ

จุดเน้นสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2562
 1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่าระดับดี

 2. สถานศึกษามีการนิเทศภายในครบทุกห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 3. สถานศึกษามีและใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือเพิ่มขึ้น
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

 5. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

 6. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามระดับชั้นที่กำหนด
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
     ไม่ต่ำกว่าระดับดี

 8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ

ฮิต: 8982

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน