Space Race D2L Course Tile

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เอกสาร
นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ นิติกร ปฏิบัติการ คลิก
     
     
     
     
ฮิต: 253

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน