TheGrue.org

ข่าวสาร (News)

Untitled 1 02

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
             เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
             ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุ                       และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง                         การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  
    เรื่อง
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและ                     บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง                   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น                     ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
      (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง
 ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครู
            และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุ
            และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
            การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
            เขต ๑
      (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง
 บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
             ทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ( มติคณะกรรมการศึกษาธิการ ในการประชุม
             ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 )
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร
            ทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็น
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
            ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
            เขต ๑
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพิ่มเติม
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรฟะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล
            ภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
            การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
     (รายละเอียด...)

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เ
รื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและ                     บุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อมาบรรจุและ
             แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
             ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                     เพชรบูรณ์ เขต ๑
     (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคา
             อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (รายละเอียด...)

                      

  

Untitled 1 06

 

005 02
  
006_07
003 02
003 05

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ไม่พบฟีด

กรมบัญชีกลาง

ไม่พบฟีด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th